Grad Zagreb: Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta

Grad Zagreb raspisao je  Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta u gradskoj četvrti Trešnjevka – Jug, Cenkovečka 8-12 i gradskoj četvrti Sesvete, Novi Jelkovec, podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, prema tabelarnom prikazu iz točke 25. Natječaja.
Pravo podnošenja pisane ponude za poslovne prostore imaju fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.
Pravo podnošenja pisane ponude za garaže i garažna mjesta imaju fizičke osobe, fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:
– oznaku poslovnog prostora, odnosno garaže ili garažnog mjesta (adresa, redni broj objave, šifra objekta)
– ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke osobe), odnosno naziv društva sa adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe) i broj telefona radi kontakta
– presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu i fizičku osobu – obrtnika
– izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz obrtnog registra ne starijeg od 6 mjeseci od datuma izdavanja, iz kojeg mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena (za fizičku osobu – obrtnika)
– izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra ne starijeg od 6 mjeseci od datuma izdavanja, iz kojeg mora biti vidljivo da je društvo registrirano za djelatnost koja je oglašena (za pravnu osobu)
– detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti; – ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, veći od oglašenog u javnom natječaju; – broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine (za fizičke i za pravne osobe)
– izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana; – ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Zagreba, ne stariju od 6 mjeseci
– izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 ili SOL-a 2 – podaci o solventnosti ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti, ne stariji od 6 mjeseci od datuma izdavanja, (samo za pravne osobe)
– dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
– za osobu koja se poziva na pravo prvenstva iz točke 18. ovog natječaja
– izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne starije od 6 mjeseci od datuma izdavanja, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje pravo prvenstva iz točke 18. ovog natječaja, izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 6 mjeseci od datuma izdavanja, o tome da nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja i ovjerenu izjavu ne stariju od 6 mjeseci od datuma izdavanja, da već jednom po provedenom javnom natječaju nije ostvarila to pravo (uvjet točke 19. ovog natječaja)
– dokaz kojim se dokazuje pravo prvenstva iz točke 20. ovog natječaja, ako se ponuditelj na isto poziva
– za garaže i garažna mjesta – ovjerenu presliku vozačke i prometne dozvole na ime ponuditelja, a ako ponuditelj nije vlasnik vozila, dužan je dostaviti izvornik ili ovjerenu presliku ugovora o leasingu ili korištenju službenog vozila, te ovjerenu presliku prometne dozvole tog vozila; za invalide koji ne mogu voziti, o čemu su dužni dostaviti odgovarajući dokaz, vozačka dozvola nije uvjet.
Ovjeravanje dokumenata vrši se kod javnog bilježnika.

Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
“JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA, GARAŽA I GARAŽNIH MJESTA – NE OTVARATI“ na adresu: GRAD ZAGREB POVJERENSTVO ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA, putem Gradskog ureda za imovinsko – pravne poslove i imovinu Grada Odjela za poslovni prostor i poslove zakupa Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici zgrade gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, prizemlje šalter 1.
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 26.10.2015.

Grad Zagreb zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu za pojedinu lokaciju.
Datum i vrijeme pregleda svakog pojedinog poslovnog prostora, garaže i garažnog mjesta, naveden je u tabelarnom prikazu.

Ponude će biti javno otvorene u prostorijama zgrade gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, dvorana 372, III kat, dana 29.10.2015. u 13,00 sati.

Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći. 14.

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.