Grad Zagreb: Javni natječaj za dodjelu potpora za razvoj društvenog poduzetništva kroz socijalne zadruge

Opći cilj je promicanje i razvoj društvenog poduzetništva i društvenih poduzetničkih inicijativa radi osiguranja društvene kohezije kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada marginaliziranih, socijalno osjetljivih skupina radi sprječavanja socijalne isključenosti.

Posebni ciljevi koji se žele ostvariti su:
–  poticanje razvoja društveno-poduzetničkih pothvata te jačanje postojećih kroz model socijalnih zadruga
– jačanje kapaciteta socijalnih zadruga koje integriraju marginalizirane
– teško zapošljive skupine društva radi ostvarenja društvenih ciljeva

Korisnici potpora su socijalne zadruge koje posluju prema Zakonu o zadrugama, a osnovane su radi:
– obavljanja djelatnosti kojima se pruža pomoć u zadovoljenju osnovnih životnih potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim fizičkim osobama, koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti
– uključivanja u radne i gospodarske procese osoba s umanjenom radnom sposobnošću i drugih fizičkih osoba koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora

Korisnici potpora moraju:
– imati sjedište na području grada Zagreba
– imati najmanje sedam zadrugara – fizičkih i/ili pravnih osoba
– imati podmirena javna davanja; – imati podmirene obveze prema Gradu Zagrebu
– u trogodišnjem razdoblju poslovanja najmanje 25% godišnjeg prihoda planirati ostvariti ili ostvarivati obavljanjem      svoje poduzetničke djelatnosti
– najmanje 75% godišnje dobiti, odnosno višak prihoda ostvaren obavljanjem svoje djelatnosti ulagati u ostvarivanje i   razvoj ciljeva poslovanja

Najviši iznos potpore po pojedinom projektu može iznositi 350.000,00 kuna, a najniži 50.000,00 kuna godišnje. Socijalnim zadrugama mogu se odobriti potpore za najviše dva projekta godišnje.

Zahtjev se podnosi Povjerenstvu preko Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Ured) na propisanome obrascu „Zahtjev za dodjelu potpore za razvoj društvenog poduzetništva kroz socijalne zadruge“ uz propisanu dokumentaciju (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dodjelu potpore) koji je objavljen na web stranici Grada Zagreba.
Zahtjevi za dodjelu potpora rješavaju se prema redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja sredstava.

Više informacija i i dokumentaciju potražite ovdje.
Rok za podnošenje zahtjeva je zaključno 30. studenoga 2015.