Grad Zagreb : Javni natječaj za povjeravanje poslova javne rasvjete koji se odnose na opskrbu električnom energijom na području Grada Zagreba

Grad Zagreb objavio je Javni natječaj za povjeravanje poslova javne rasvjete koji se odnose na opskrbu električnom energijom na području Grada Zagreba (u nastavku teksta: poslovi javne rasvjete) prema specifikaciji u ponudbenoj dokumentaciji.
Poslovi javne rasvjete odnose se na opskrbu električnom energijom za rasvjetljavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba.

Uvjeti za obavljanje poslova opskrbe javne rasvjete su:

– da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti što dokazuje izvatkom iz sudskog odnosno obrtnog registra
– da pravna ili fizička osoba ima ovlaštenje za obavljanje energetske djelatnosti što dokazuje dozvolom Hrvatske energetske regulatore agencije-HERA za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom;
– da je pravna ili fizička osoba financijski sposobna za obavljanje poslova što dokazuje:
– jamstvom za ozbiljnost ponude u obliku zadužnice u iznosu 1.000.000,00 kn (milijun kuna),
– BON 2/SOL 2 izdanim od bankarskih ili drugih financijskih institucija iz kojeg je vidljiva solventnost ponuditelja, odnosno da u posljednjih šest mjeseci nije bio u blokadi duže od 15 dana,
– potvrdom porezne uprave da nema dugovanja po osnovi javnih davanja;
– da pravna ili fizička osoba nije kažnjavana za kaznena djela iz područja gospodarstva što dokazuje izjavom o nekažnjavanju ovjerenom od javnog bilježnika.

Adresa na kojoj se može zatražiti ponudbena dokumentacija: Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b, III kat, soba 305, tel: 01/6100-748. Ponudbena dokumentacija može se podići radnim danom od 9.00 do 12.00 sati na navedenoj adresi. Ponudbena dokumentacija može se preuzeti i na web stranici Grada Zagreba.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnom tisku, na web stranicama Narodnih novina i na web stranici Grada Zagreba, odnosno do 17.07.2015. godine do 14.00 sati.

Kriterij za odabir: najniža cijena.

Dokumentacija za prikupljanje ponuda se nalazi ovdje.