Ministarstvo gospodarstva: Natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projektne aktivnosti Hrvatskim klasterima konkurentnosti za 2015. godinu

Opći cilj ovog Natječaja je jačanje i razvoj Hrvatskih klastera konkurentnosti (u daljnjem tekstu: HKK) koji su osnovani za 12 prioritetnih industrijskih sektora ključnih za razvoj hrvatskog gospodarstva.

Specifični cilj ovog Natječaja je financiranje troškova provedbe projektnih aktivnosti HKK koje su određene Akcijskim planom svakog pojedinog HKK, a čime se omogućava podizanje sektorske i regionalne konkurentnosti, internacionalizacija sektora, stvaranje nove dodane vrijednosti, međusektorsko povezivanje, promocija odabranih sektora i njihovo brendiranje, sukladno Strateškom planu Ministarstva gospodarstva za razdoblje 2015.-2017. godine, Općem cilju 3. Stvaranje preduvjeta za gospodarski rast uz osiguranje ravnopravne tržišne utakmice za sve gospodarske procese, Posebnom cilju 3.1. Jačanje konkurentnosti gospodarstva poticanjem investicija i učinkovitim korištenjem EU sredstava, u okviru kojeg je kao pokazatelj rezultata navedena aktivnost 3.1.5.3. Razvoj klastera konkurentnosti.

Prijavitelji:
Financijska sredstva se dodjeljuju HKK koji potiču suradnju javnog i privatnog sektora te znanstveno-istraživačkih institucija u svrhu unapređenja konkurentnosti. Na Natječaj se mogu prijaviti HKK koji su osnovani sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, br. 74/14), i sklopili su sporazum o administrativno-tehničkoj suradnji s Agencijom za investicije i konkurentnost te udovoljavaju sljedećim uvjetima:
– Imaju status pravne osobe udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama;
– Upisani su u Registar udruga RH,
– Upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu;
– Djeluju u područjima navedenim u Natječaju, a što je razvidno iz Statuta udruge;
– Čiji članovi ne plaćaju troškove članarine, – Potiču i imaju statutom propisanu suradnju javnog i privatnog sektora te znanstvenoistraživačkih institucija;
– Općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
– Prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge, odnosno na drugi odgovarajući način);
– Imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta;
– Uredno ispunjavaju obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora;
– Uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave;
– Protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj u skladu s člankom 48., stavkom 2., alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48., stavkom 2., alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/2015.).

Prihvatljive projektne aktivnosti obuhvaćaju:
1. Organizacijske marketinške aktivnosti  maksimalno 20 % ukupno dodijeljenih sredstava (1.1. Organizacija stručnih skupova za članstvo, održavanje godišnje konferencije HKK 1.2. Korištenje medijskog prostora u svrhu promicanja HKK)
2. Edukacijske aktivnosti maksimalno 10% ukupno dodijeljenih sredstava (2.1. Organizacija radionica i edukacijskih seminara za članice HKK na temu korištenja ESI fondova, javne nabave, državnih potpora, jačanja konkurentnosti sektora i dr.)
3. Izvozne i ostale aktivnosti maksimalno 20% ukupno dodijeljenih sredstava 3.1. Sudjelovanje i nastupi HKK na međunarodnim sajmovima (isključivo za zajedničko predstavljanje svih članica HKK) 3.2. Mapiranje i normizacija HKK prema EU Cluster observatory normama 3.3. Internacionalizacija HKK (organizirane skupne posjete međunarodnim klasterima i/ili organizirane skupne posjete u okviru projektnih aktivnosti HKK)
4. Aktivnosti koje doprinose povećanju dodane vrijednosti  maksimalno 10% ukupno dodijeljenih sredstava (4.1. Ulaganje u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava kvalitete 4.2. Sektorsko brendiranje i brendiranje proizvoda)
5. Podrška u izradi projekata od nacionalnog interesa (u daljnjem tekstu: PNI) I NJIHOVOJ PROVEDBI minimalno 40% ukupno dodijeljenih sredstava (5.1. Podrška u tehničkoj pripremi PNI-a 5.2. Ugovaranje ex ante provjere sekundarne nabave 5.3. Izrada studija, analiza i plaćanje ekspertnih/stručnih informacija/znanja oko EU regulativa, vezano uz pripremu projekata (PNI) 5.4. Podrška u provedbi projektnih aktivnosti (konzultantske usluge))

Napomena: Dozvoljena je preraspodjela sredstava iz projektnih aktivnosti 1, 2, 3 i 4 u projektnu aktivnost 5. Sredstva iz projektne aktivnosti 5 ne mogu se preraspodijeliti na druge projektne aktivnosti. Prijava projektnih aktivnosti iz točke 5. nije obavezna ukoliko HKK nema usvojene PNI od Skupštine HKK. U tom slučaju prihvatljive projektne aktivnosti su:
1. ORGANIZACIJSKE I MARKETINŠKE AKTIVNOSTI 30 % ukupno dodijeljenih sredstava (1.1. Organizacija stručnih skupova za članstvo, održavanje godišnje konferencije HKK 1.2. Korištenje medijskog prostora u svrhu promicanja HKK)
2. EDUKACIJSKE AKTIVNOSTI 20% ukupno dodijeljenih sredstava (2.1. Organizacija radionica i edukacijskih seminara za članice HKK na temu korištenja ESI fondova, javne nabave, državnih potpora, jačanja konkurentnosti sektora i dr.)
3. IZVOZNE I OSTALE AKTIVNOSTI 30% ukupno dodijeljenih sredstava (3.1. Sudjelovanje i nastupi HKK na međunarodnim sajmovima (isključivo za zajedničko predstavljanje svih članica HKK) 3.2. Mapiranje i normizacija HKK prema EU Cluster observatory normama 3.3. Internacionalizacija HKK (organizirane skupne posjete međunarodnim klasterima i/ili organizirane skupne posjete u okviru projektnih aktivnosti HKK))
4. AKTIVNOSTI KOJE DOPRINOSE POVEĆANJU DODANE VRIJEDNOSTI SEKTORA 20% ukupno dodijeljenih sredstava (4.1. Ulaganje u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava kvalitete 4.2. Sektorsko brendiranje i brendiranje proizvoda.)

Prihvatljivi troškovi provedbe projektnih aktivnosti podrazumijevaju troškove koji su neposredno povezani uz provedbu aktivnosti predloženog Projekta. Troškovi moraju biti pravdani unutar Natječajem definiranih aktivnosti:
1.1. Troškovi najma dvorane, prevoditelja, audio/video opreme, catering, izrada promotivnih materijala
1.2. Izrada medijskog sadržaja i plaćanje oglasnog prostora u medijima isključivo za projektne aktivnosti HKK, izrada i objava stručnih publikacija, promocija HKK na domaćim sajmovima
2.1. Troškovi predavača (putni trošak i trošak smještaja – noćenje/doručak, dnevnica, naknada za predavača), najma dvorane, prevoditelja, audio/video opreme, cateringa i izrade promotivnih materijala)
3.1. Zakup izložbenog i oglasnog prostora na sajmu, putni troškovi, promotivni materijali, slanje uzoraka. Putni troškovi obuhvaćaju: trošak prijevoza i smještaja na bazi noćenja/doručka i dnevnicu
3.2. Troškovi certificiranja, licenciranja (EU Cluster observatory norme)
3.3. Putni troškovi za predstavnike HKK (dnevnica, smještaj noćenje/doručak, trošak prijevoza)
4.1. Svi troškovi pripreme, uvođenja i certificiranja sustava kvalitete
4.2. Svi troškovi vezani uz korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta (benchmarking), kreiranju brenda, dizajniranju proizvoda, izradi web stranice i izradi promidžbenog materijala)
5.1. Troškovi konzultantskih usluga
5.2. Troškovi stručnjaka za javnu nabavu
5.3. Troškovi izrade studija, analiza i konzultantskih usluga
5.4. Podrška u provedbi projektnih aktivnosti (konzultantske usluge)

Raspoloživ iznos za financiranje projektnih aktivnosti u okviru ovog Natječaja je 5.000.000,00 kuna. Sredstva su osigurana u Proračunu Ministarstva gospodarstva za 2015. godinu. Najmanji iznos sredstava za financiranje projektnih aktivnosti je 100.000,00 kuna, a najveći 700.000,00 kuna. Projekti se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstva.

Razdoblje provedbe projekta je 12 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora. Natječaj je otvoren 36 dana od dana objave na internetskoj stranici Ministarstva gospodarstva www.mingo.hr. Rok za podnošenje prijava je 30.09.2015. godine što je ujedno i krajnji rok trajanja ovog Natječaja.