Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu.

Opći cilj dodjele sredstava Fonda je bespovratno i namjensko sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020.

Specifični cilj jest dodjeljivanje sredstava isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je korisnik na temelju ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće korisnika) u provedbi EU projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su:

· jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

· pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

· ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU u okviru programa:

– „Promet“, „Zaštita okoliša“, „Regionalna konkurentnost“ i „Razvoj ljudskih potencijala“ financiranih iz fondova EU u programskom razdoblju 2007.-2013.;

– „Konkurentnost i kohezija“, „Učinkoviti ljudski potencijali“, „Program ruralnog razvoja“ i operativnog programa za ribarstvo kojim se podržavaju ciljevi Zajedničke ribarstvene politike i Integrirane pomorske politike financiranih fondovima EU u programskom razdoblju 2014.-2020.;

– Europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska (prekogranični, transnacionalni i međuregionalni programi).

Prihvatljivi troškovi koji se mogu kroz Fond sufinancirati su svi prihvatljivi troškovi provedbe EU projekata utvrđeni ugovorima o EU projektima, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja. Sredstva Fonda se dodjeljuju isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je korisnik na temelju ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće korisnika) u provedbi EU projekta.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 150.000.000,00 HRK. Udio sredstava za sufinanciranje EU projekata određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave prema mjestu ulaganja za koja se dodjeljuju sredstva. Neovisno o korisniku i području provedbe projekta minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 75.000,00 HRK, a maksimalna vrijednost može iznositi 7.500.000,00 HRK.
NAPOMENA: Ukoliko se dodjela bespovratnih sredstava za EU projekte temelji na programima dodjele državnih potpora (uključivo i potpora male vrijednosti) ili dodjeli pojedinačnih državnih potpora, sredstva Fonda koja se dodjeljuju korisniku pribrajaju se sredstvima dodijeljenih državnih potpora i ne smiju prelaziti dopušteni intenzitet državne potpore odnosno potpore male vrijednosti.

Zahtjevi će se zaprimati od 14. rujna 2015. godine do iskorištenja sredstava planiranih za 2015. godinu, a najkasnije do 31. prosinca 2015. godine.