Zaklada Kultura Nova: Javni poziv za predlaganje projekata i programa

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2015 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

su upisane u matični registar
su upisane u Registar neprofitnih organizacija
vode uredno financijsko poslovanje
su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
svojim projektima i programima te djelovanjem promiču vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske i provode djelatnosti usmjerene k općem/javnom dobru, potrebama zajednice i postizanju održivog razvoja
koje zadovoljavaju i sve druge uvjete propisane u Vodiču za prijavu na Program podrške 2015 s rokom prijave 9.9.2015.
Indikativni proračun za javne pozive u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 9.9.2015. iznosi 3.780.000,00 kn.

Zaklada u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 9.9.2015. raspisuje javne pozive na predlaganje projekata i programa u programskim područjima 1 i 2:

PP1: Razvojna podrška za organizacije
PP2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa
Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije

Podrška u Programskom području 1 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje projekata i programa za razvojnu podršku u jednoj od sljedećih kategorija:

a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn
a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 115.000 kn
b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn
b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 115.000 kn

U okviru ovog Javnog poziva Zaklada će dodjeljivati:

jednogodišnju podršku (u kategorijama a1, a2, b1 i b2) za realizaciju projekata/programa u 2016. godini
višegodišnju podršku (u kategorijama a2 i b2) za realizaciju projekata/programa u 2016., 2017. i 2018. godini
U Programskom području 1 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2016. do 31. 12. 2016.

Prijavitelj mora osigurati sredstva iz drugih izvora za provedbu programskih aktivnosti.

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa

Podrška u Programskom području 2 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje projekata u tri sljedeće kategorije:

a) umjetničko istraživanje do 20.000 kn
b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

U kategoriji a) umjetničko istraživanje provedba aktivnosti mora započeti i završiti bilo kad u 2016. godini.

Ovaj Javni poziv za kategorije b i c odnosi se na aktivnosti čija provedba mora započeti u razdoblju od 1.1.2016. do 30.6.2016., a završiti u razdoblju od 1.1.2016. do 31.12.2016. Za aktivnosti čija provedba započinje i završava u drugoj polovici godine (od 1.7.2016. do 31.12.2016.) bit će raspisan novi javni poziv početkom 2016. godine.

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti jednu prijavu u Programskom području 1 dok za Programsko područje 2 može u svakoj od tri kategorije podnijeti po jednu prijavu.

Cjelokupna dokumentacija Programa podrške 2015 kao i e-prijavnice za sve kategorije i programska područja, dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku.

Rok za podnošenje prijava je 9. rujna 2015. do 16h.

Razmatrat će se samo projekti/programi koji su pravodobno prijavljeni.

Pitanja o Programu podrške 2015 mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima: od 3. 6. 2015. do 31. 7. 2015. i od 17. 8. 2015. do 2. 9. 2015.