Obveze neprofitnih organizacija na kraju kalendarske godine

Financijski plan za 2016. godinu

U Narodnim novinama br. 119/2015 objavljen je Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izrada i izvršavanje planova neprofitnih organizacija. To je posljednji podzakonski akt koji je donesen u kontekstu novog Zakona o financijskom upravljanju i računovodstvu neprofitnih organizacija koji je stupio na snagu 01.01.2015. godine.

Prema odredbama Pravilnika, sve neprofitne organizacije koje su obvezne voditi dvojno knjigovodstvo moraju izraditi Financijski plan za 2016. godinu. Samoprocjenu funkcioniranja  sustava financijskog upravljanja i kontrola  te način i uvjeti izvršavanja financijskog plana  po odredbama Pravilnika također primjenjuju isključivo neprofitne organizacije  koje su obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva i obvezan ju je provesti zakonski zastupnik organizacije (ispuniti Upitnik koji je prilog Pravilnika).

Obvezni Zakonom propisani  dijelovi financijskog plana su:

  • Plan prihoda i rashoda
  • Plan zaduživanja i otplata
  • Obrazloženje financijskog plana

Sadržaj financijskog plana za 2016. godinu utvrđuje svaka neprofitna organizacija samostalno.

Financijski plan za 2016. godinu usvaja najviše tijelo udruge sukladno Statutu do 31.12.2015. godinu.

 

Popis imovine i obveza na dan 31.12.2015. godine

Prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu  neprofitnih organizacija čl. 19 st. 2, neprofitna organizacija dužna je najmanje jednom, na kraju svake poslovne godine, popisati imovinu i obveze sa stanjem 31.12. za kalendarsku godinu. Isti datum odnosi se i na bilancu organizacije.

Popis imovine i obveza obavlja povjerenstvo za popis koje se osniva sukladno statutu ili drugom najvišem općem aktu neprofitne organizacije. Imenovanje članova povjerenstva obavlja zakonski zastupnik organizacije.

Popisom treba utvrditi stanje:

  • Dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine
  • Financijske imovine
  • Obveza

Temeljite pripremne radnje prije fizičkog popisa uvelike će olakšati samu provedbu popisa. Nužno je načiniti plan provođenja popisa kojim će se predvidjeti svi poslovi koji se imaju obaviti te rok za izvršenje, sačiniti popisne liste te osigurati dostupnost imovine, dokumentacije o imovini i obvezama i provjeriti postojanje inventarnih brojeva na imovini. Kod popisa potraživanja i obveza potrebno je provjeriti je li za svako potraživanje i obvezu za koju postoji pravni temelj ispostavljen dokument te jesu li svi poslovni događaji proknjiženi.

Neprofitna organizacija usklađuje podatke evidentirane u pomoćnim knjigama i evidencijama s podacima u glavnoj knjizi. Nakon popisa nužno je sastaviti Zapisnik te ga predstaviti zakonskom predstavniku. U skladu s tim zaključcima i utvrđenom  manjku ili višku provesti odgovarajuća knjiženja.

Za sva dodatna pitanja vezana uz financijsko poslovanje udruga možete nam se javiti putem elektroničke pošte na cci@e-misija.info ili na telefon 01 4819 516 pa ćemo organizirati besplatno savjetovanje u sklopu Programa e-misija.

Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izrada i izvršavanje planova neprofitnih organizacija 

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)