Javni natječaj za financiranje projekata udruga usmjerenih pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora/odgojne mjere

Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području socijalne, humanitarne, kulturne, odgojno-obrazovne, sportske, zdravstvene, tehničke i informatičke djelatnosti, zatim području promicanja vrijednosti Domovinskog rata, zaštite okoliša te socijalnog poduzetništva da se prijave za financijsku podršku projektima koji su unaprjeđenju i pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora i odgojne mjere.

Udruge sukladno ovom Javnom natječaju (u daljnjem tekstu: Natječaj) mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

  • PI. –  podrška u pripremi i organizacija postpenalnog prihvata zatvorenika i maloljetnika
  • PII. – podrška unaprjeđenju i provođenju formalnog i neformalnog obrazovanja zatvorenika i maloljetnika
  • PIII. – podrška realizaciji aktivnosti slobodnog vremena za zatvorenike i maloljetnike
  • PIV. – podrška realizaciji radnih aktivnosti za zatvorenike
  • PV. –  podrška zatvorenicima i maloljetnicima u očuvanju obiteljskih odnosa
  • PVI. – povećanje kapaciteta službenika zatvorskog sustava za provođenje pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora i odgojne mjere

Aktivnosti koje udruge mogu prijaviti kroz projekte koji su usmjereni pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora/odgojne mjere detaljno su opisane u Uputama za prijavitelje na Natječaj.

 Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 1.250.000,00 (jedanmilijundvjestopedesettisuća) kuna.

Projekti se mogu prijaviti na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 50.000,00 (pedesettisuća) kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 (stopedesettisuća) kuna.

 Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 13. prosinca 2017. godine, odnosno do 15:00 sati istog dana ukoliko se radi o osobnoj dostavi ili putem dostavljača.

 Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Natječaja, ali samo jedan projekt po prioritetnom području.

Udruga koja u Natječaju sudjeluje kao prijavitelj može kao partner sudjelovati u najviše još jednoj prijavi.

Isti partner može sudjelovati u najviše dvije prijave u Natječaju, a najviše u jednoj prijavi u pojedinom prioritetnom području.

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je registrirana u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja, koja je programski usmjerena na rad u području socijalne, humanitarne, kulturne, odgojno-obrazovne, sportske, zdravstvene, tehničke i informatičke djelatnosti, zatim području promicanja vrijednosti Domovinskog rata, zaštite okoliša te socijalnog poduzetništva što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Ministarstvu pravosuđa te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisivanja ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv osobe koja je ovlaštena za zastupanje udruge, osobe koja će biti voditelj projekta, osobe koja predstavlja partnera u projektu (ako se projekt provodi u partnerstvu) i izvoditelja aktivnosti projekta ne vodi kazneni postupak, da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

Prije potpisivanja ugovora udruga će morati dostaviti potpisani i ovjereni obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja te obrazac sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta (ako se projekt provodi u partnerstvu).

Prije potpisivanja ugovora udruga će morati predati Ministarstvu pravosuđa, Upravi za zatvorski sustav ovjerenu bjanko zadužnicu u odobrenoj financijskoj vrijednosti projekta, radi osiguranja plaćanja svih tražbina nastalih na temelju ugovora. Zadužnica će se vratiti udruzi u slučaju da je provedba provedena sukladno ugovoru. U slučaju da provedba projekta nije provedena sukladno ugovoru ili je udruga propustila izvršiti povrat sredstava, zadužnica će aktivirati.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Natječaja detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Natječaj.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa https://pravosudje.gov.hr/ .

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za zatvorski sustav i probaciju
Središnji ured
Ulica grada Vukovara 49

Natječaj za financiranje projekata udruga usmjerenih pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanje kazne zatvora

“Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta”

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Natječaj.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

 Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: info-udruge@uzs.pravosudje.hr, najkasnije do 29. studenog 2017. godine.

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)