Grad Zagreb: Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Grad Zagreb raspisao je Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora.
Pravo podnošenja pisane ponude za poslovne prostore imaju fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.
Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

– oznaku poslovnog prostora (redni broj objave, šifra objekta, adresa prostora)
– ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke osobe – obrtnike), odnosno naziv društva sa adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe) i broj telefona radi kontakta
– presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu – obrtnika
– izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja ili Izvatka iz obrtnog registra ne starijeg od 3 mjeseca od datuma izdavanja, iz kojeg mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena (za fizičku osobu – obrtnika)
– izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja ili Izvatka iz sudskog registra ne starijeg od 3 mjeseca od datuma izdavanja, iz kojeg mora biti vidljivo da je društvo registrirano za djelatnost koja je oglašena (za pravnu osobu)
– detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti
– ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, veći od oglašenog u javnom natječaju;
– broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine (za fizičke i pravne osobe)
– izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana
– ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Zagreba, ne stariju od 3 mjeseca
– izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 ili SOL-a 2 – podaci o solventnosti ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti, ne stariji od 3 mjeseca od datuma izdavanja, (samo za pravne osobe)
– dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
– za osobu koja se poziva na pravo prvenstva iz točke 19. ovog natječaja – izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje pravo prvenstva iz točke 19. ovog natječaja, izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja, o tome da nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja i ovjerenu izjavu ne stariju od 3 mjeseca od datuma izdavanja, da već jednom po provedenom javnom natječaju nije ostvarila to pravo (uvjet točke 20. ovog natječaja)
– dokaz kojim se dokazuje pravo prvenstva iz točke 21. ovog natječaja, ako se ponuditelj na isto poziva
– ovjerenu izjavu ponuditelja da prihvaća posebne uvjete navedene u točki 4. ovog natječaja. Ovjeravanje dokumenata vrši se kod javnog bilježnika.

Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih lokacija, za svaku je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima (izvornike ili ovjerene preslike izvornika), koje ponuda mora sadržavati.
Ponudu može podnijeti više osoba zajedno (zajednička ponuda).

Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA– NE OTVARATI“ na adresu: GRAD ZAGREB POVJERENSTVO ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA, putem Gradskog ureda za imovinsko – pravne poslove i imovinu Grada Odjela za poslovni prostor i poslove zakupa Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici zgrade gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, prizemlje šalter 1.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15.12.2015.

Tekst oglasa i sve ostale informacije o natječaju možete preuzeti ovdje.

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)